Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредби

18/03/2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 465; 466 / 29.03.2018 Г.
01/07/2019
НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ
01/07/2019
НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ
01/07/2019
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ