Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредби

18/04/2018
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 467 / 29.03.2018 Г.
13/03/2018
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ
29/12/2017
НАРЕДБА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
15/08/2017
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
17/07/2017
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ
30/09/2013
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ , ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА Н ОБЩИНА МЪГЛИЖ
14/08/2013
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СТАТУТА НА ОХРАНАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ
08/07/2013
НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ