Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Европейски проекти

22/03/2016
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-204/07.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г.
17/03/2016
Фокус групи на заинтересованите лица във връзка с изпълнение на Договор №РД50-204 от 07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., МИГ „Мъглиж, Казанлък Гурково“
09/03/2016
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ\" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ\" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.
07/03/2016
Покана за участие в обучение във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., от МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково”
04/12/2014
Проект BG051PO002/13/1.3-07 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж” по Оперативна програма „Административен капацитет”
04/12/2014
Проект“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА” - Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 по оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален Фонд.
04/12/2014
ПРОЕКТ BG051PO001--5.1.04-0196-C0001 „ПОМОЩ В ДОМА” „Предоставяне на услуги в дома на територията на Община Мъглиж” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския со