Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Програми и стратегии

01/03/2016
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА