Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

09/07/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществув...
05/07/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украй...
12/06/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт...
10/06/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев По...
28/05/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти...
28/05/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: О...
16/05/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен...
14/05/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Ре...
30/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украй...
12/04/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три об...
12/04/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: \"Реконструкция...
08/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през...
01/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находя...
26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция...
26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция...
26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация...
15/03/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на...
01/03/2019
Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: \"Рехабилитация на уличното платно...
25/02/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мре...
25/02/2019
Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: \"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Заго...