Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

19/02/2019
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: \"Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път S...
12/02/2019
Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително- ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”
12/02/2019
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по по...
12/02/2019
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по п...
08/01/2019
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоста...
20/12/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:\"Текущ ремонт на уличното осветление на територия...
18/12/2018
Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: \"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък\"
06/11/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: \"Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 201...
06/11/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: \"Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) к...
03/10/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 \"с. Тулово – с. Юлиево\", подучастък от км3+690 до...
26/09/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъгли...
30/08/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площ...
26/07/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: \"Текущ ремонт на уличното осветление на територи...
28/06/2018
Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на проект: Рехабилитация на улицa „Генерал Гурко“ от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина...
28/06/2018
Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020...
14/06/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъ...
14/06/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторскинадзор на открита спортна площадка с тента в УПИ ІІІ-2901, кв. 112, гр. Мъглиж
28/05/2018
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж...
21/05/2018
Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.
13/02/2018
Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”