Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

09/06/2014
Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект \"Реконструкция и ремонт на читалище \"Народна просвета - 18...
14/05/2014
Публична покана с предмет: \"Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект Здравна служба и пристройка - УПИ II-333, кв. 16, с. Дъбово, община Мъглиж по плана на гр. Мъглиж\...
13/05/2014
Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: \"Реконструкция и реставрация на съществуваща сграда \"Бански комплекс\", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община...
12/05/2014
Публична покана с предмет: \"Изготвяне на проект за обект: \"Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж\" и обект: \"Почистване и основен ремонт на съществуващо...
10/05/2014
Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект\" Реконструкция и ремонт на читалище \"Гео Милев-1926г.\"
09/05/2014
Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект\" Реконструкция и ремонт на читалище \"Гео Милев-1926г.\"
30/04/2014
Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект \"Реконструкция и ремонт на читалище \"Народна просвета...
22/04/2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект \"Реконструкция и ремонт на читалище \"Гео Милев-1926\"
17/04/2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект \"Реконструкция и ремонт на читалище \"Народна просвета - 1889 г.\"
21/03/2014
Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на орган...
18/02/2014
Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194...
22/01/2014
Съобщение във връзка с Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническат...
14/01/2014
Публична покана с предмет: \"Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: \"Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна\" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: \"Обучения по компютърни и ин...
10/01/2014
Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 20...
27/12/2013
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за ониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Общ...
06/12/2013
Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностит...
05/12/2013
Съобщение до всички участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:«Строително-монтажни работи за обект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж...