Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

28/11/2013
Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностит...
27/11/2013
Публична покана с предмет: „Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и прове...
26/11/2013
Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностит...
25/11/2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните про...
15/11/2013
Допълнителни разяснения по обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“
14/11/2013
Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: \"Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща улично платно до осева точка 107 в с. Сливито, Община Мъглиж”
28/10/2013
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на общ...
22/10/2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”
18/10/2013
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни...
14/10/2013
Публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на съществуващо улично осветление на гр. Мъглиж\"
10/10/2013
Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2013-2...
26/09/2013
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по...
26/09/2013
Разяснение 2 - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в общ...
17/09/2013
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 3-ти клас и на закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвител...
31/07/2013
Публична покана с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост в община Мъглиж”, включващи: 1. Ремонт на покрив на детска градина в гр. Мъглиж; 2. Ремонт на здравна служба ситуирана в сградата на...
24/07/2013
Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”
09/07/2013
Публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули и 2 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”,...
09/07/2013
Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за противопожарни депа, по проект „Превенция на г...