Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 (С ДЕКЛАРАЦИИ)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ

 

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

09.05.2018 г.

Вера Михайлова Запрянова

Старши експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

2.

09.05.2018 г.

Илия Иванов Запрянов

Главен експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

3.

09.05.2018 г.

Арх. Петър Филипова Влахов

Главен архитект

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

4.

04.06.2018 г.

Арх. Петър Филипова Влахов

Главен архитект

Декларация по чл.35,ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ

5.

29.06.2018 г.

Александрина Георгиева Велева

ВрИД Директор на ДГ
„Детелина” с.Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

6.

26.07.2018 г.

Инж. Надежда Добрева Тунчиева-Иванова

Старши експерт
„Земеделие и гори”

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

7.

20.08.2018 г.

Милко Димов Недков

Главен специалист -
кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

8.

03.09.2018 г.

Тотка Георгиева Пандева

Старши специалист - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

9.

05.11.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

Младши експерт „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

10.

14.12.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

11.

14.12.2018 г.

Божидара Трифонова Трифонова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

12.

19.12.2018 г.

Тихомир Генчев Василев

Специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

13.

10.01.2019 г.

Теодора Димчева Даскалова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

14.

11.01.2019 г.

Божидара Трифонова Трифонова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ

15.

14.01.2019 г.

Христина Златкова Георгиева

Главен експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

16.

01.02.2019 г.

Емилия Генкова Гочева

Старши експерт „ОС”

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

17.

07.02.2019 г.

Габриела Емилова Чавалинова

Еколог

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

18.

12.03.2019 г.

Борис Христов Борисов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

19.

08.04.2019 г.

Кольо Маринов Колев

Кметски наместник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

20.

01.08.2019 г.

Венета Димитрова Малешкова

Вр.ИД Директор на
ДГ "Камбанка"-Мъглиж

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

21.

04.09.2019 г.

Веска Балева Сандева

Старши специалист УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

22.

12.11.2019 г.

Георги Стоянов Иванов

Кметски наместник - с.Радунци

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

23.

12.11.2019 г.

Методи Михайлов Марков

Кметски наместник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

24.

12.11.2019 г.

Мария Минчева Михайлова

Младши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

25.

13.11.2019 г.

Габриела Емилова Чавалинова

Мл. експерт "Озеленяване и опазване на околната среда"

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

26.

18.11.2019 г.

Светла Данева Джунджурова

Директор на ДГ "Камбанка" гр.Мъглиж

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

27.

27.11.2019 г.

Ивелина Янкова Господинова

Мл. експерт "Евроинтеграция, национални, донорски и други алтернативни програми"

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

28.

02.12.2019 г.

Милена Костова Христова

Счетоводител "Направление образование"

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

29.

27.12.2019 г.

Валерий Тодоров Златев

Главен експерт УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

30.

17.02.2020 г.

Злати Ангелов Рашев

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

31.

28.02.2020 г.

Силвия Инджева Ангелова

Специалист координатор по етническите въпроси

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

32.

01.04.2020 г.

Димитрина Георгиева Диамандиева

Директор ДГ "Първи юни" с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

33.

26.05.2020 г.

Христина Георгиева Дянова

Наместник кмет

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

34

01.06.2020 г.

Петър Ганчев Петров

Главен експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

35.

01.06.2020 г.

Димитър Михайлов Низамов

Стажант одитор

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

36.

09.06.2020 г.

Жана Емилова Иванова

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ