Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Домашен социален патронаж

1. Заповед № РД-09-366/ 01.12.2017 г. на Кметът на Община Мъглиж     -     04.12.2017г.
2. Обявление     -     04.12.2017г.
3. Приложение № 1     -     04.12.2017г.
4. Приложение № 2     -     04.12.2017 г.

Дата на публикуване: