Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 523 26.07.2018Г.


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, изм. и доп. с Решение № 523/ 26.07.2018 г.

Дата на публикуване: