Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Уведомление за инвестиционно предложение на Арсенал АД за „Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални води (ЛПСБФВ), за пречистване на поток битови отпадъчни води на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с

Дата на публикуване: