Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции:

Публична покана с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” и
Обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Дата на публикуване: