Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: «Рехабилитация на гробищен парк, алейна мрежа, навес, едноетажна масивна сграда и плътна ограда в ПИ 49494.93610 и ПИ 49494.93.611 по КККР на град Мъглиж»

Дата на публикуване: