Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски и санитарни материали, компютърна техника и офис-оборудване, офис-консумативи,

Дата на публикуване: