Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: «Ремонт на път SZR 1082 Тулово - Юлиево от четвъртокласната пътна мрежа в община Мъглиж» - 7 км.

Дата на публикуване: