Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020г.

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020 г.

    Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 20 февруари 2020 г., Община Мъглиж обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

     - Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ

     - Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Република България.

    За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България са лица, които:

  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

            Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и8или идеални части от тях
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
  • не са включени в механизма лична помощ
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

   В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

   На всеки кандидат  ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

 

     Като домашни помощници в програмата могат да се включат само безработни лица, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" гр. Мъглиж.

 

Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

 

От 20.02.2020 г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в Център за информация на гражданите в сградата на Община Мъглиж, пл. „Трети март“ №32, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

За допълнителна информация и въпроси: етаж 2, стая 207, тел. 04321/33-12

 

Образец на Заявление-декларация  

 

Дата на публикуване: