Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка за услуга чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им по три обособени позиции Обособена позиция 1 Изготвяне на инвестиционен проек

Обществена поръчка за услуга чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет:
Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Надлез на общински път SZR 1081 /Тулово – Мъглиж/ при км. 3+100 и над републикански първокласен път I-6/Е871/ при км.328+100”.
Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Аварийно възстановяване и укрепване на общински път SZR -1087 гр.Мъглиж - Манастир „Свети Николай”, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора”.
Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Ремонт и реконструкция на ограда на Детска Градина „Камбанка”, в ПИ с идентификатор 49494.701.894 по КККР, УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж”.

АОП № 010730-2020-0005

 

1. Решение 969858 / сканирано
2. Обявление 969863 / сканирано
3. Указания - 31.03.2020г.
4. Технически задания - 31.03.2020г.
5. Образци - 31.03.2020г.
6. ЕЕДОП - 31.03.2020г.
7. Проект на договор - 31.03.2020г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. Решение за одобряване на обявление заизменение или допълнителна информация ID 971814 - 10.04.2020г.

9. Разяснение - 10.04.2020г.
10. Разяснение - 10.04.2020г.

Дата на публикуване: