Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Тулово община Мъглиж-ІІ етап ІІ подетап включващ клонове с номера 5 14 1

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Тулово, община Мъглиж-ІІ етап, ІІ подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27 и ІІІ подетап, включващ клонове с номера 41, 58”

АОП № 01073-2020-0008

1. Решение 976510 / сканирано
2. Обявление 976511 / сканирано
3. Документация - 11.05.2020г.
4. ЕЕДОП - 11.05.2020г.
5. Образци - 11.05.2020г.
6. Техническа спецификация - 11.05.2020г.
7. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата - 11.05.2020г.
8. Проект на договор - 11.05.2020г.
9. Технически проект - 11.05.2020г.
10. Доклад - 11.05.2020г.
11. Съобщение за отваряне на ценови предложения на основание чл. 57,ал.3 от ППЗОП - 30.06.2020г.
12. Протокол № 1 - 07.07.2020г.
13. Протокол № 2 - 07.07.2020г.
14. Протокол № 3 - 07.07.2020г.
15. Доклад - 07.07.2020г.
16. Решение за избор на изпълнител - 07.07.2020г.
17. Договор с приложения - 10.08.2020 г.
18. Обявление за възложена поръчка - 10.08.2020 г.

Дата на публикуване: