Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на строително –

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Детелина” между о.т.435 – 432 в гр.Мъглиж”

1. Обява - 22.05.2020г.
2. Оферта - 22.05.2020г.
3. Ценово предложение - 22.05.2020г.
4. Техническа спецификация - 22.05.2020г.
5. Технически проект - 22.05.2020г.
6. Докладна - 05.06.2020г.
Дата на публикуване: