Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции:
     Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”;
     Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”;
     Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”;
     Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”.

1. Обява - 03.06.2020г.
2. Оферта - 03.06.2020г.
3. Ценово предложение - 03.06.2020г.
4. КС - 03.06.2020г.
5. Технически спецификации - 03.06.2020г.
6. Конструктивни становища и инвестиционни проекти - 03.06.2020г.
7. Становища на EVN - 03.06.2020г.
8. Оферта - 11.06.2020г.
9. Докладна - 11.06.2020г.

Дата на публикуване: