Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Приемане на заявления за предоставяне на услугата – Домашен социален патронаж

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Чл.40, ал.2 и чл.40а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
чл. 23, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.

Определение

Домашен социален патронаж предоставя следните социални услуги:
- приготвяне и доставка на храна по домовете;
- поддържане на личната хигиена и хигиена на жилището;
- покупка на хранителни продукти и др. стоки от първа необходимост със средства на обслужваните;
- съдействие при получаване на медицинска помощ, административни и правни услуги.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е длъжностно лице ст. експерт „Здравеопазване и социални дейности”.
Заявители по тази услуга могат да бъдат лица с постоянен или настоящ адрес в Община Мъглиж, които са лица в пенсионна възраст и/или лица с намалена работоспособност над 50% удостоверена с ТЕЛК, НЕЛК или протокол от ЛКК.

II. Необходими документи

Заявителят следва да подаде в община Мъглиж следните документи:
- заявление -декларация;
- документ за самоличност /за сверка/;
- копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК;
- при необходимост може да се изискват и други допълнителни документи.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението - декларация с приложимите документи се подава в община Мъглиж в Центъра за услуги и информация на гражданите. Документите се насочват към ст. експерт „Здравеопазване и социални дейности”, който извършва проверка на документите, след което ги пренасочва към социален работник. Той от своя страна извършва социална анкета за оценка от необходимостта от предоставяне на социалната услуга. При наличие на такива се подписва Договор между кмета на Община Мъглиж и потребителя на услугата, който важи две години. Ръководителят на ДСП запознава потребителя с условията и правилата за ползване на социалните услуги.

Прекратява се предоставянето на социалните услуги в случай че:
- изтече срока на договора;
- има предизвестие от страна на потребителя, направено писмено в седем дневен срок преди датата на прекратяване;
- има установено не плащане от потребителя на уговорената месечна такса повече от два месеца;
- има промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги;
- при настъпила смърт на потребителя.

IV. Такси

Лицата ползващи услугите на ДСП заплащат месечна такса, определена по механизъм утвърден от общински съвет Мъглиж, а именно чл. 23, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.
Таксите се заплащат до 25-то число от месеца, следващ месеца за който се дължат.
Таксите се събират от домакина на ДСП, за които издава квитанция.

 

Дата на публикуване: