Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Предоставяне на съд за битови отпадъци

Формуляри:

Заявление

Законно основание:
Чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Определение:
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за предоставяне на съд за битови отпадъци

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Заявител е физическо или юридическо лице, което заплаща такса битови отпадъци и имат необходимост от предоставяне на съд за събиране на отпадъци и предоставяне на услуга по сметоизвозване.

II. Необходими документи
Заявление по образец

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението с приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦИУГ). Документите се проверяват от младши експерт "Еколог", който проверява упоменатия имот за необходимост от предоставяне на съд за битови отпадъци, след което се предоставя такъв ако заявлението е основателно.

IV. Такси
Съгласно Раздел I от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж се заплаща такса битови отпадъци, която съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата се определя в годишен размер.

 

Дата на публикуване: