Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси

На основание на:

Закон за управление на отпадъците (ЗУО) - чл. 3, чл. 19
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж - чл. 3, ал. 2, чл. 5, чл. 6, чл. 7 , и чл. 8;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Необходими документи:

Заявление по образец.

Срок на изпълнение:

Срокът за предоставяне на услугата е 7 дни от подаването на заявлението

Срок на валидност: няма

Такса:

За предоставяната услуга таксите се заплащат съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Формуляр: Заявление

Дата на публикуване: