Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Разяснение 2 - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор №2432101194 от 27.11.2012г

 

>>>Разяснение 2<<<

Дата на публикуване: