Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в

Дата на публикуване: