Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Община Мъглиж ЕКАТТЕ – 49494, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:

Дата на публикуване: