Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: Реконструкция и реставрация на съществуваща сграда Бански комплекс, находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: