Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗАПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

>> изтеглете от тук <<

Дата на публикуване: