Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №243220075823.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

>>>Допълнителни разяснения<<<

 >>>Протокол за оценка<<<

>>>Договор<<<

>>>Допълнително споразумение<<<

>>>Информация за освободена гаранция<<<

Дата на публикуване: