Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обявява за публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

Дата на публикуване: