Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: