Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Комплексно административно обслужване

 

Формуляр


ЗАЯВЛЕНИЕ за комплексно административно обслужване

Декларация

Комплексно административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба за административното обслужване
Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра за населението
Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услугите на физически и юридически лица в Община Мъглиж

Определение

Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си.
Адресът в Република България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място.
В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент. Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква. Входът се обозначава с една буква или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри.
Когато адресът е извън регулацията на населеното място, вместо данните по ал. 3 се вписва името на местността от землището му.
Кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението за настоящ адрес е кметът на общината или оправомощено от него лице.
Заявител е всяко лице, желаещо да ползва услугата и попълнило заявление по образец.

II. Необходими документи

Попълнено заявление до компетентния орган.
Информационни, доказателствени средства и документи /ако е необходимо/
Документи за платена такса, ако това се изисква

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж. Административния орган образува производство като проверява наличието на документите. Отстраняване на недостатъци в заявлението/искането се извършва по реда на чл.30 от Административнопроцесуалния кодекс. Административният орган издава/ отказва издаване на административен акт с мотивирано решение. Административният акт/отказът се изпраща на заявителя по начина посочен в заявлението.

IV. Такси

За издаването на удостоверение за настоящ адрес се заплаща такса. Таксата, както и срокът за издаване на удостоверението се определят в Чл. 10а, ал.3 и 4 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общинския съвет.

V. Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде издадено удостоверение за настоящ адрес може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

Дата на публикуване: