Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж”

Дата на публикуване: