Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

На основание Заповед № РД-09-9 12.01.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

Дата на публикуване: