Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за участие в обучение във връзка с изпълнение на Договор № РД50-20407.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., от МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково”

Дата на публикуване: