Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ФОКУС ГРУПИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-204 ОТ 07.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г., МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК ГУРКОВО“

 

                Покана  24 МАРТ 2016г. / Гурково

Дата на публикуване: