Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Изготвяне на ивестиционен проект: „Ремонт, преустройство и промяна предназначението на Детска градина «Снежанка» в с. Тулово в Център за обществена подкрепа /ЦОП/»

Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на площади в Община Мъглиж“

Обособена позиция №3: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“

Обособена позиция №4: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж“

 

АОП № 9053966

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /сканирания файл/ - 29.06.2016г.

2. Образци - 29.06.2016г.

3. Технически спецификации - 29.06.2016г.

4. Указания - 29.06.2016г.

 

АОП № 9054187


5. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 08.07.2016г.

6. Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти - 08.07.2016г.

7. Протокол за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти - 01.08.2016г.

8. Договор по обособена позиция № 1 - 09.08.2016г.

9. Договор по обособена позиция № 3 - 12.08.2016г.

10. Договор по обособена позиция № 2 - 17.08.2016г.

11. Договор по обособена позиция № 4 - 17.08.2016г.

 

 

Дата на публикуване: